Để bắt đầu, chúng ta có 1 class như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace CuaHangSach.Models
{
  public partial class Book
  {
   	[Display(Name = "ID sách")]
    public long ID { get; set; }
   
   	[Display(Name = "Tên sách")]
    public string name { get; set; }
  }
}

Chúng ta cần lấy tên thuộc tính hiển thị, ví dụ như thuộc tính name của class Book có tên hiển thị là “Tên sách” .

Đây là cách thực hiện:

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Reflection;

namespace CuaHangSach.Models
{
  public class DisplayName
  {
    public static Dictionary<string, string> GetDisplayName<T>(List<string> Include)
    {
      PropertyInfo[] props = typeof(T).GetProperties();
      Dictionary<string, string> dict = new Dictionary<string, string>();
      foreach (PropertyInfo prop in props)
      {
        if (Include.Contains(prop.Name) == false)
          continue;
        MemberInfo property = typeof(T).GetProperty(prop.Name);
        string displayName = property.GetCustomAttribute<DisplayAttribute>()?.Name;
        dict.Add(prop.Name, displayName);
      }
      return dict;
    }
  }
}

Cách dùng:

Dictionary<string, string> dict = DisplayName.GetDisplayName<Book>(new List<string>{"ID", "name"});
string dispName = dict["name"];

Tagged in: