Các sản phẩm của tôi

Các project nhỏ

C/C++:

Mô phỏng giải thuật Booth:

C# – Windows Form App (.NET Framework):

Trò chơi Kéo Búa Bao: Lập trình C# – Xây dựng trò chơi Kéo Búa Bao không dùng tới câu lệnh if, switch case, biểu thức tam phân.

Ứng dụng xem giá cà phê và tiêu:

Các đồ án môn học

C# – ASP.NET Web Forms:

Web xem phim online: https://movies.demo.phanxuanchanh.com/.

C# – ASP.NET MVC 5 (.NET Framework):

Web bán sách:

Web tải và xem sách điện tử: https://ebooks.demo.phanxuanchanh.com/.

Tô màu đồ thị: https://graphcoloring.demo.phanxuanchanh.com/.

Java – Spring MVC:

Web tải và xem sách điện tử:

PHP:

Bảng giá tiền điền tử (cập nhật thời gian thực):

Các dự án nhỏ

Hits: 13