Các tiêu chí phân loại bài viết

Đầu tiên, đây sẽ là lý do mà tôi đưa ra các tiêu chí phân loại bài viết. Việc đưa ra các tiêu chí phân loại bài viết có tác dụng giúp tôi có một cơ sở rõ ràng để dễ dàng phân loại bài viết của mình hơn.

Nội dung trên website của tôi được phân loại trên các tiêu chí như sau:

Về độ dài

  • Bài viết ngắn: Một bài viết được xếp hạng là bài viết ngắn nếu số lượng từ của bài viết nằm trong khoảng 1 đến 500 từ.
  • Bài viết tiêu chuẩn: Bài viết sẽ được xếp hạng bài viết tiêu chuẩn nếu số lượng từ của bài viết nằm trong khoảng từ 501 đến 1000 từ.
  • Bài viết chất lượng: Bài viết có số lượng từ nằm trong khoảng 1001 từ trở lên sẽ được xếp hạng là bài viết chất lượng.

Lưu ý: Số lượng từ không được vượt quá 5000 từ mỗi bài viết.

Về chuyên mục

Hits: 1