Press ESC to close

Python

3   Articles
3
2 Min Read
0 163

Trong đoạn code này, sẽ có 2 hàm: isPrime(num): Kiểm tra xem số truyền vào có phải là số nguyên tố hay không.showResult(num): Nếu số được truyền vào là số nguyên tố thì in ra màn hình. Tại hàm main: Yêu cầu nhập vào 1 số nguyên dương n bất kỳ thỏa mãn điều kiện n > 1…