Hiển thị Furigana khi truy cập web có nội dung là tiếng Nhật

Từ những vấn đề trên, mình sẽ giới thiệu một công cụ sẽ hỗ trợ hiển thị Furigana (振り仮名 – Chấn giả danh) khi xem những trang web có nội dung là tiếng Nhật. Qua đó, bạn có thể dùng công cụ mà mình giới thiệu để phụ vụ cho nhu cầu học tiếng Nhật…

Read more