Lập trình C# – Kiểm tra chuỗi có phải là Unicode hay không?

Để kiểm tra chuỗi có phải là Unicode, đơn giản chỉ cần so Encoding.ASCII.GetByteCount(input) với Encoding.UTF8.GetByteCount(input). Nếu khác nhau thì là Unicode, ngược lại thì không.

Read more