Lập trình C# – Xây dựng tool tấn công DoS đơn giản

“Dos” tên đầy đủ là “Denial Of Service” là một hình thức tấn công từ chối dịch vụ. Đây là hình thức tấn công khá phổ biến hiện nay, nó khiến cho máy tính mục tiêu không thể xử lý kịp các tác vụ và dẫn đến quá tải.

Read more