Lập trình C# – Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với ADO.NET phần 1

ADO.NET là tập hợp các thư viện được cung cấp bởi Microsoft nhằm giúp cho ứng dụng có thể thao tác (select, insert, update, delete) tới cơ sở dữ liệu (CSDL) bất kỳ như Sql Server, Oracle, MySql, SQLite…

Read more