Bản quyền

Các bài viết của phanxuanchanh.com là do mình giữ bản quyền hoàn toàn các nội dung có trên trang web. Bất cứ hành động sao chép, phân phối lại nội dung mà chưa có sự cho phép của mình, thì đều vi phạm bản quyền.

Tóm lược:

  • phanxuanchanh.com giữ bản quyền hoàn toàn các nội dung có trên trang web.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên phanxuanchanh.com vào bất cứ mục đích gì khi chưa có sự cho chép của mình.