Công nghệ thông tin

22   Articles
22

Công nghệ thông tin (tiếng Anh: information technology – IT), viết tắt CNTT, là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.

Chuyên mục này sẽ bao gồm các chuyên mục con sau đây:

+ Công nghệ phần mềm
+ Hệ thống thông tin
+ Mạng máy tính và truyền thông