Hán-Việt

3   Articles
3

Hán-Việt là một bộ phận có vai trò quan trọng, không thể tách rời hay xóa bỏ khỏi tiếng Việt.