Blog đang được chỉnh sửa, nâng cấp lại nội dung!

C# Winform

1 Article
1
3 Min Read
0 1072

Để thực hiện bài viết hướng dẫn, mình sẽ tạo ra một ứng dụng dạng Windows Form App (.NET Framework) đơn giản trên Visual Studio. Đầu tiên, mình đã tạo ra 1 form có tên là MainForm và trong form sẽ có 1 button (btnOpenURL)…