JLPT

1 Article
1

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (日本語能力試験, Nihongo Nōryoku Shiken), hay JLPT (Japanese-Language Proficiency Test), là một kỳ thi tiêu chuẩn tham chiếu để đánh giá và chứng nhận trình độ tiếng Nhật cho những người không phải là người bản xứ, bao gồm kiến ​​thức ngôn ngữ, khả năng đọc và khả năng nghe. Kỳ thi JLPT được tổ chức bởi Japan Foundation cho các bài kiểm tra ở nước ngoài và Japan Educational Exchanges and Services cho các bài kiểm tra ở Nhật Bản.