Kiểm tra email hợp lệ trong C#

Trong quá trình lập trình bằng ngôn ngữ lập trình C#, sẽ có những lúc mà ứng dụng hay trang web đó cần kiểm tra các thông tin được nhập vào. Địa chỉ email cũng là một thông tin quan trọng cần phải kiểm tra. Chính vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ trình bày những cách mà bản thân mình đã dùng để kiểm tra email hợp lệ trong C#…

Read more

Lập trình C# – Lấy địa chỉ IP công cộng của máy tính

Mình sẽ xây dựng 1 một chương trình đơn giản dưới dạng Console Application (.NET Framework), sau đó thực hiện việc lấy địa chỉ IP công cộng của máy tính và hiển thị lên trên màn hình cửa sổ Console…

Read more

Lập trình C# – Kiểm tra chuỗi có phải là Unicode hay không?

Để kiểm tra chuỗi có phải là Unicode, đơn giản chỉ cần so Encoding.ASCII.GetByteCount(input) với Encoding.UTF8.GetByteCount(input). Nếu khác nhau thì là Unicode, ngược lại thì không.

Read more