Press ESC to close

Lập trình Web

1 Article
1
1 Min Read
0 127

Như các bạn có thể thấy, trong bài viết Lập trình Python – Chuyển văn bản thành giọng nói có URL: https://www.phanxuanchanh.com/2020/09/01/lap-trinh-python-chuyen-van-ban-thanh-giong-noi/. Đoạn URL (lap-trinh-python-chuyen-van-ban-thanh-giong-noi) được tạo thành tiêu đề của bài viết bằng cách loại bỏ đi dấu, khoảng trắng thành “-“).