Lập trình C# – Lấy địa chỉ IP công cộng của máy tính

Mình sẽ xây dựng 1 một chương trình đơn giản dưới dạng Console Application (.NET Framework), sau đó thực hiện việc lấy địa chỉ IP công cộng của máy tính và hiển thị lên trên màn hình cửa sổ Console…

Read more