Slug

2   Articles
2

Slug là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực phát triển web để đề cập đến một chuỗi văn bản hoặc một phần tử có dạng thân thiện với người dùng được sử dụng trong URL của một trang web. Nó thường được tạo ra từ tiêu đề hoặc tên của một bài viết, sản phẩm hoặc danh mục để tạo ra một đường dẫn dễ đọc và dễ nhớ.

Slug thường được sử dụng để thay thế các ký tự không hợp lệ hoặc không phù hợp trong URL như khoảng trắng, dấu câu, ký tự đặc biệt bằng các ký tự thay thế như dấu gạch ngang (-) hoặc gạch dưới (_). Ngoài ra, slug thường được chuyển sang chữ thường và chỉ bao gồm các ký tự chữ cái, số và dấu gạch ngang để đảm bảo tính thân thiện với SEO và URL dễ đọc.