Chia sẻ code – Đồ án web thương mại điện tử dùng Spring MVC + Oracle Database

Đây là source code đồ án môn học “Hệ quản trị Oracle” của mình, sử dụng Spring Framework (cụ thể là Spring MVC) kết hợp với cơ sở dữ liệu Oracle để xây dựng trang web thương mại điện tử. Vì thời gian có hạn nên đồ án này mình chỉ tập trung vào các yêu cầu của đồ án (phần lớn là xây dựng các chức năng thao tác với Oracle Database), bao gồm các chức năng sau…

Read more

Chia sẻ code – Trang web xem và tải sách online sử dụng Spring Framework (Spring MVC)

Đây là source code đồ án môn học Java của mình, sử dụng Spring Framework (cụ thể là Spring MVC) để xây dựng trang web xem và tải sách online. Trong đồ án này mình đã xây dựng được những chức năng như sau….

Read more