Đây là source code đồ án môn học “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle” của mình, sử dụng Spring Framework (cụ thể là Spring MVC) kết hợp với cơ sở dữ liệu Oracle để xây dựng trang web thương mại điện tử. Vì thời gian có hạn nên đồ án này mình chỉ tập trung vào các yêu cầu của đồ án (phần lớn là xây dựng các chức năng thao tác với Oracle Database), bao gồm các chức năng sau:

Các chức năng thao tác với Oracle Database:

 • Xem instance, bộ nhớ sga.
 • Xem, hủy session.
 • Xem, thêm, sửa, xóa profile.
 • Xem, thêm, sửa, xóa tablespace.
 • Xem audit policies, audit trail.
 • Xem, thêm, sửa, xóa user.
 • Xem, thêm, sửa, xóa role.
 • Phân quyền hệ thống, quyền đối tượng cho user hoặc role.

Các chức năng quản lý hệ thống thương mại điện tử:

 • Quản lý các trạng thái sách, hóa đơn.
 • Quản lý các danh mục, nhà cung cấp.
 • Quản lý sản phẩm, hóa đơn.
 • Có chức năng xuất danh sách sản phẩm ra dạng XLSX và CSV.

Hình ảnh

Xem, hủy session
Tạo mới Tablespace (trong hình do copy và paste, lúc sửa bị bỏ sót nên tiêu đề bị ghi thành Profile)
Gán và thu hồi quyền của User
Trang tổng quản của phần quản lý thương mại điện tử
Tải file danh sách sản phẩm xuống dạng XLSX

Tải xuống

Bạn có thể tải source code tại đây: https://github.com/phanxuanchanh/Ecommerce

Được phân loại: