Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách để định dạng số thành chuỗi có định dạng tiền tệ cực kỳ đơn giản. Chính vì nó khá đơn giản, nên mình đã làm một ví dụ ở bên dưới, các bạn xem code là đã có thể hiểu được cách làm rồi nha.

Khai báo các không gian tên (namespace) cần thiết.

using System;
using System.Globalization;

Cách 1

double price = 1149473503834;
Console.WriteLine($"Price: {price.ToString("#,##0.00 VNĐ")});

Cách 2

double price = 1149473503834;
Console.WriteLine($"Price: {string.Format(new CultureInfo("vi-VN"), "{0:#,##0.00} VNĐ", price)});

Kết quả

Trên màn hình Console sẽ hiện ra kết quả như dưới đây.

1.149.473.503.834,00 VNĐ

Được phân loại:

Được gắn thẻ: