Blog đang được chỉnh sửa, nâng cấp lại nội dung!

CSDL Hành chính VN

1 Article
1
C

Chia sẻ dữ liệu – Cơ sở dữ liệu đơn vị hành chính Việt Nam

3 Min Read

Đây là dữ liệu đơn vị hành chính của Việt Nam, trong dữ liệu bao gồm có tỉnh (thành phố), huyện (quận) và xã (phường). Dữ liệu này mình sưu tầm được cũng tương đối lâu so với thời điểm viết bài này. Mình sẽ chia sẻ 2 bản: 1 bản là file excel và 1 bản là file SQL (SQL Server).