Đây là dữ liệu đơn vị hành chính của Việt Nam, trong dữ liệu bao gồm có tỉnh (thành phố), huyện (quận) và xã (phường). Dữ liệu này mình sưu tầm được cũng tương đối lâu so với thời điểm viết bài này. Hiện tại đơn vị hành chính Việt Nam cũng đã có sự thay đổi, ví dụ như việc thành phố Thủ Đức được thành lập,…

Mình sẽ chia sẻ 2 bản: 1 bản là file excel và 1 bản là file SQL (SQL Server).

File Excel

File SQL (SQL Server)

Chú ý: Đây là cơ sở dữ liệu do mình xây dựng, các bạn không nhất thiết phải thiết kế giống như mình mà tùy theo nhu cầu mà tùy chỉnh cho phù hợp.

Các bảng dữ liệu cần thiết bao gồm:

USE [DuLieuHanhChinh]
GO
/****** Object: Table [dbo].[QuanHuyen]  Script Date: 23/09/2021 8:35:18 CH ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[QuanHuyen](
	[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[tenQuanHuyen] [nvarchar](200) NOT NULL,
	[tinhThanhPhoId] [bigint] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_QuanHuyen] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[QuocGia]  Script Date: 23/09/2021 8:35:18 CH ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[QuocGia](
	[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[tenQuocGia] [nvarchar](200) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_QuocGia] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[TinhThanhPho]  Script Date: 23/09/2021 8:35:18 CH ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[TinhThanhPho](
	[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[tenTinhThanhPho] [nvarchar](200) NOT NULL,
	[quocGiaId] [bigint] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_TinhThanhPho] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object: Table [dbo].[XaPhuong]  Script Date: 23/09/2021 8:35:18 CH ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[XaPhuong](
	[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[tenXaPhuong] [nvarchar](200) NOT NULL,
	[quanHuyenId] [bigint] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_XaPhuong] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO


-- Dữ liệu

ALTER TABLE [dbo].[QuanHuyen] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_QuanHuyen_TinhThanhPho] FOREIGN KEY([tinhThanhPhoId])
REFERENCES [dbo].[TinhThanhPho] ([ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[QuanHuyen] CHECK CONSTRAINT [FK_QuanHuyen_TinhThanhPho]
GO
ALTER TABLE [dbo].[TinhThanhPho] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TinhThanhPho_QuocGia] FOREIGN KEY([quocGiaId])
REFERENCES [dbo].[QuocGia] ([ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[TinhThanhPho] CHECK CONSTRAINT [FK_TinhThanhPho_QuocGia]
GO
ALTER TABLE [dbo].[XaPhuong] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_XaPhuong_QuanHuyen] FOREIGN KEY([quanHuyenId])
REFERENCES [dbo].[QuanHuyen] ([ID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[XaPhuong] CHECK CONSTRAINT [FK_XaPhuong_QuanHuyen]
GO

Tải file SQL tại đây (Đã được nén sang file zip để giảm bớt dung lượng):

Lời kết

Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn dữ liệu hành chính Việt Nam, trong tương lai nếu mình tìm được dữ liệu mới hơn thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn.

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này và hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo. Nếu có vấn đề cần được giải đáp, hãy để lại bình luận cho mình nhé!

Được phân loại: