Kanji Kantei

1 Article
1

Bài kiểm tra năng lực Hán tự trong tiếng Nhật (日本漢字能力検定, Nihon Kanji Nōryoku Kentei ) đánh giá kiến ​​thức về chữ Hán của một người. Bài kiểm tra thường được gọi là Kanji Kentei (漢字検定) hoặc Kanken (漢検). Bài kiểm tra được tổ chức bởi Tổ chức kiểm tra năng lực Kanji Nhật Bản (日本漢字能力検定協会, Nihon Kanji Nōryoku Kentei Kyōkai ).