Các chữ Hán đã chọn được liệt kê dưới đây theo cấp độ của kỳ thi kiểm định năng lực Hán tự trong tiếng Nhật (日本漢字能力検定, Nihon Kanji Nōryoku Kentei), còn được gọi là Kanji Kentei (漢字検定) hoặc Kanken (漢検). Có 12 cấp độ với cấp 10 là dễ nhất và cấp 1 là khó nhất (từ 10 đến 3, pre-2, 2, pre-1, 1).1

Bài kiểm tra không chỉ kiểm tra khả năng đọc và viết chữ Hán mà còn kiểm tra khả năng hiểu ý nghĩa, sử dụng một cách chính xác trong câu và xác định thứ tự nét chính xác. Mặc dù bài kiểm tra ban đầu được phát triển cho những người nói tiếng Nhật bản ngữ, nhưng những người không phải là người bản ngữ cũng có thể tham gia các bài kiểm tra và vượt qua nó.2

Kanken 10

Ở cấp độ này bạn cần học 80 chữ Kanji.

一 七 三 上 下 中 九 二 五 人 休 先 入 八 六 円 出 力 十 千 口 右 名 四 土 夕 大 天 女 子 字 学 小 山 川 左 年 手 文 日 早 月 木 本 村 林 校 森 正 気 水 火 犬 玉 王 生 田 男 町 白 百 目 石 空 立 竹 糸 耳 花 草 虫 見 貝 赤 足 車 金 雨 青 音

Kanken 9

Ở cấp độ này bạn cần học 160 chữ Kanji.

万 丸 交 京 今 会 体 何 作 元 兄 光 公 内 冬 刀 分 切 前 北 午 半 南 原 友 古 台 合 同 回 図 国 園 地 場 声 売 夏 外 多 夜 太 妹 姉 室 家 寺 少 岩 工 市 帰 広 店 弓 引 弟 弱 強 当 形 後 心 思 戸 才 教 数 新 方 明 星 春 昼 時 晴 曜 書 朝 来 東 楽 歌 止 歩 母 毎 毛 池 汽 活 海 点 父 牛 理 用 画 番 直 矢 知 社 秋 科 答 算 米 紙 細 組 絵 線 羽 考 聞 肉 自 船 色 茶 行 西 親 角 言 計 記 話 語 読 谷 買 走 近 通 週 道 遠 里 野 長 門 間 雪 雲 電 頭 顔 風 食 首 馬 高 魚 鳥 鳴 麦 黄 黒

Kanken 8

Ở cấp độ này bạn cần học 200 chữ Kanji.

丁 世 両 主 乗 予 事 仕 他 代 住 使 係 倍 全 具 写 列 助 勉 動 勝 化 区 医 去 反 取 受 号 向 君 味 命 和 品 員 商 問 坂 央 始 委 守 安 定 実 客 宮 宿 寒 対 局 屋 岸 島 州 帳 平 幸 度 庫 庭 式 役 待 急 息 悪 悲 想 意 感 所 打 投 拾 持 指 放 整 旅 族 昔 昭 暑 暗 曲 有 服 期 板 柱 根 植 業 様 横 橋 次 歯 死 氷 決 油 波 注 泳 洋 流 消 深 温 港 湖 湯 漢 炭 物 球 由 申 界 畑 病 発 登 皮 皿 相 県 真 着 短 研 礼 神 祭 福 秒 究 章 童 笛 第 筆 等 箱 級 終 緑 練 羊 美 習 者 育 苦 荷 落 葉 薬 血 表 詩 調 談 豆 負 起 路 身 転 軽 農 返 追 送 速 進 遊 運 部 都 配 酒 重 鉄 銀 開 院 陽 階 集 面 題 飲 館 駅 鼻

Kanken 7

Ở cấp độ này bạn cần học 200 chữ Kanji.

不 争 付 令 以 仲 伝 位 低 例 便 信 倉 候 借 停 健 側 働 億 兆 児 共 兵 典 冷 初 別 利 刷 副 功 加 努 労 勇 包 卒 協 単 博 印 参 史 司 各 告 周 唱 喜 器 囲 固 型 堂 塩 士 変 夫 失 好 季 孫 完 官 害 察 巣 差 希 席 帯 底 府 康 建 径 徒 得 必 念 愛 成 戦 折 挙 改 救 敗 散 料 旗 昨 景 最 望 未 末 札 材 束 松 果 栄 案 梅 械 極 標 機 欠 歴 残 殺 毒 氏 民 求 治 法 泣 浅 浴 清 満 漁 灯 無 然 焼 照 熱 牧 特 産 的 省 祝 票 種 積 競 笑 管 節 粉 紀 約 結 給 続 置 老 胃 脈 腸 臣 航 良 芸 芽 英 菜 街 衣 要 覚 観 訓 試 説 課 議 象 貨 貯 費 賞 軍 輪 辞 辺 連 達 選 郡 量 録 鏡 関 陸 隊 静 順 願 類 飛 飯 養 験

Kanken 6

Ở cấp độ này bạn cần học 185 chữ Kanji.

久 仏 仮 件 任 似 余 価 保 修 俵 個 備 像 再 刊 判 制 券 則 効 務 勢 厚 句 可 営 因 団 圧 在 均 基 報 境 墓 増 夢 妻 婦 容 寄 富 導 居 属 布 師 常 幹 序 弁 張 往 復 徳 志 応 快 性 恩 情 態 慣 承 技 招 授 採 接 提 損 支 政 故 敵 断 旧 易 暴 条 枝 査 格 桜 検 構 武 比 永 河 液 混 減 測 準 演 潔 災 燃 版 犯 状 独 率 現 留 略 益 眼 破 確 示 祖 禁 移 程 税 築 精 素 経 統 絶 綿 総 編 績 織 罪 群 義 耕 職 肥 能 興 舌 舎 術 衛 製 複 規 解 設 許 証 評 講 謝 識 護 豊 財 貧 責 貸 貿 賀 資 賛 質 輸 述 迷 退 逆 造 過 適 酸 鉱 銅 銭 防 限 険 際 雑 非 預 領 額 飼

Kanken 5

Ở cấp độ này bạn cần học 181 chữ Kanji.

並 乱 乳 亡 仁 供 俳 値 傷 優 党 冊 処 刻 割 創 劇 勤 危 卵 厳 収 后 否 吸 呼 善 困 垂 城 域 奏 奮 姿 存 孝 宅 宇 宗 宙 宝 宣 密 寸 専 射 将 尊 就 尺 届 展 層 己 巻 幕 干 幼 庁 座 延 律 従 忘 忠 憲 我 批 担 拝 拡 捨 探 推 揮 操 敬 映 晩 暖 暮 朗 机 枚 染 株 棒 模 権 樹 欲 段 沿 泉 洗 派 済 源 潮 激 灰 熟 片 班 異 疑 痛 皇 盛 盟 看 砂 磁 私 秘 穀 穴 窓 筋 策 簡 糖 系 紅 納 純 絹 縦 縮 署 翌 聖 肺 背 胸 脳 腹 臓 臨 至 若 著 蒸 蔵 蚕 衆 裁 装 裏 補 視 覧 討 訪 訳 詞 誌 認 誕 誠 誤 論 諸 警 貴 賃 遺 郵 郷 針 鋼 閉 閣 降 陛 除 障 難 革 頂 骨

Kanken 4

Ở cấp độ này bạn cần học 316 chữ Kanji.

丈 与 丘 丹 乾 互 井 介 仰 伺 依 侵 俗 倒 偉 傍 傾 僧 儀 兼 冒 凡 凶 刈 到 刺 剣 剤 劣 勧 匹 占 即 却 及 叫 召 吐 含 吹 咲 唐 嘆 噴 圏 坊 執 堅 堤 塔 壁 壊 壱 奇 奥 奴 妙 姓 威 娘 婚 寂 寝 尋 尽 尾 屈 峠 峰 巡 巨 帽 幅 幾 床 弐 弾 彩 影 彼 征 御 微 徴 忙 怒 怖 恋 恐 恒 恥 恵 悩 惑 惨 慎 慢 慮 憶 戒 戯 扇 払 扱 抗 抜 抱 抵 押 拍 拓 拠 振 捕 掘 描 握 援 搬 摘 撃 攻 敏 敷 斜 旨 旬 是 普 暇 暦 曇 更 替 朱 朽 杯 枯 柄 柔 桃 欄 歓 歳 殖 殿 汗 汚 沈 沖 沢 沼 況 泊 浜 浮 浸 涙 淡 添 渡 溶 滴 漫 澄 濁 濃 為 烈 煙 煮 燥 爆 狂 狩 狭 猛 獣 獲 玄 珍 環 甘 畳 疲 療 皆 盆 盗 監 盤 盾 眠 瞬 矛 砲 祈 秀 称 稲 稿 突 端 箇 範 粒 紋 紫 紹 絡 継 維 網 緯 縁 繁 繰 罰 翼 耐 肩 肪 胴 脂 脚 脱 腐 腕 腰 膚 致 舗 舞 舟 般 芋 芝 茂 荒 菓 蓄 薄 薪 被 襲 触 訴 詰 詳 誇 誉 謡 豪 販 賦 贈 越 趣 距 跡 跳 踊 踏 躍 軒 較 載 輝 輩 込 迎 迫 逃 透 途 遅 違 遣 避 郎 釈 鈍 鉛 鋭 鎖 鑑 闘 陣 陰 隠 隣 隷 雄 雅 雌 離 雷 需 震 霧 露 響 項 頼 飾 香 駆 騒 驚 髪 鬼 鮮 麗 黙 鼓 齢

Kanken 3

Ở cấp độ này bạn cần học 285 chữ Kanji.

乏 乙 了 企 伏 伐 伴 伸 佳 侍 促 倣 倹 偶 催 債 克 免 冗 冠 凍 凝 刑 削 励 勘 募 匠 匿 卑 卓 卸 厘 又 双 吉 吏 哀 哲 啓 喚 喫 嘱 坑 埋 塊 塗 墜 墨 墳 墾 壇 奉 契 奪 如 妨 姫 娯 婆 婿 嫁 嬢 孔 孤 宴 審 寿 封 尿 岐 岳 峡 崩 巧 帆 帝 幻 幽 廉 廊 弧 彫 徐 忌 怠 怪 恨 悔 悟 悦 惜 愚 慈 慌 慕 慨 慰 憂 憎 憩 房 抑 択 抽 拘 掃 掌 排 掛 控 措 掲 揚 換 揺 携 搾 摂 撮 擁 擦 敢 斗 斤 斥 施 既 昇 晶 暫 架 某 桑 棄 棋 楼 概 欧 欺 殊 殴 没 泌 浪 湾 湿 滅 滑 滝 滞 漂 漏 潜 潤 濫 瀬 炉 炊 炎 焦 牲 犠 猟 獄 甲 畔 畜 疾 痘 癖 硬 碑 礎 祉 稚 穂 穏 穫 窒 符 篤 簿 籍 粋 粗 粘 糧 紛 紺 絞 綱 緊 締 緩 縛 縫 繕 翻 聴 肝 胆 胎 胞 脅 膜 膨 芳 苗 菊 華 葬 藩 虐 虚 蛮 衝 衰 袋 裂 裸 覆 訂 託 詠 該 誘 請 諮 諾 謀 譲 豚 貫 賊 賢 赦 赴 超 軌 軸 辛 辱 逮 遂 遇 遭 遵 邦 邪 郊 郭 酔 酵 鋳 錠 錬 錯 鍛 鎮 鐘 閲 阻 陪 陳 陵 陶 隆 随 隔 隻 雇 零 霊 顧 飽 餓 駐 騎 髄 魂 魅 魔 鯨 鶏

Kanken 2.5 (pre-2)

Ở cấp độ này bạn cần học 333 chữ Kanji.

且 丙 亜 享 亭 仙 伯 但 佐 併 侮 侯 俊 俸 倫 偏 偵 偽 傑 傘 僕 僚 儒 償 充 准 凸 凹 刃 剖 剛 剰 劾 勅 勲 升 厄 叔 叙 吟 呈 呉 唆 唇 唯 喝 喪 嗣 嚇 囚 坪 垣 培 堀 堕 堪 塀 塁 塑 塚 塾 壌 壮 奔 奨 妃 妄 妊 妥 姻 娠 媒 嫌 嫡 宜 宰 宵 寛 寡 寧 寮 尉 尚 尼 履 屯 岬 崇 崎 帥 幣 庶 庸 廃 廷 弊 弔 弦 彰 循 徹 忍 恭 悠 患 悼 惰 愁 愉 慶 憤 憾 懇 懐 懲 懸 戻 扉 扶 抄 把 披 抹 拐 拒 拙 括 拷 挑 挟 挿 捜 据 搭 摩 撤 撲 擬 斉 斎 旋 昆 暁 曹 朕 朴 杉 析 枠 枢 柳 栓 核 栽 桟 棚 棟 棺 槽 款 殉 殻 汁 江 沸 泡 泥 泰 洞 津 洪 浄 浦 涯 涼 淑 渇 渉 渋 渓 渦 溝 滋 漆 漠 漬 漸 潟 濯 煩 爵 猫 献 猶 猿 珠 琴 璽 瓶 甚 畝 疎 疫 症 痢 痴 癒 盲 眺 睡 督 矯 砕 硝 硫 碁 磨 礁 祥 禅 禍 租 秩 稼 窃 窮 窯 竜 筒 粛 粧 糾 紡 索 累 紳 緒 縄 繊 繭 缶 罷 羅 翁 耗 肌 肖 肢 肯 臭 舶 艇 艦 茎 荘 菌 薦 薫 藻 虜 虞 蚊 蛇 蛍 融 衡 衷 裕 褐 褒 襟 覇 訟 診 詐 詔 誓 諭 謁 謄 謙 謹 譜 貞 貢 賄 賓 賜 賠 購 践 軟 轄 迅 迭 逐 逓 逝 逸 遍 遮 遷 還 邸 酌 酢 酪 酬 酷 醜 醸 釣 鈴 鉢 銃 銘 閑 閥 附 陥 隅 雰 霜 靴 韻 頑 頒 頻 顕 飢 駄 騰 麻

Kanken 2

Ở cấp độ này bạn cần học 196 chữ Kanji.

串 丼 乞 亀 伎 侶 俺 傲 僅 冥 冶 凄 刹 剥 勃 勾 匂 叱 呂 呪 咽 哺 唄 唾 喉 喩 嗅 嘲 埼 堆 塞 填 奈 妖 妬 媛 嫉 宛 尻 岡 崖 嵐 巾 弄 弥 彙 怨 恣 惧 慄 憧 憬 戚 戴 拉 拭 拳 拶 挨 挫 捉 捗 捻 摯 斑 斬 旦 旺 昧 曖 曽 枕 柵 柿 栃 桁 梗 梨 椅 椎 楷 毀 氾 汎 汰 沃 沙 淫 湧 溺 潰 煎 熊 爪 爽 牙 狙 玩 瑠 璃 璧 瓦 畏 畿 痕 痩 瘍 眉 睦 瞭 瞳 稽 窟 箋 箸 籠 綻 緻 罵 羞 羨 肘 股 脇 脊 腎 腫 腺 膝 膳 臆 臼 舷 艶 芯 苛 茨 萎 葛 蓋 蔑 蔽 藍 藤 虎 虹 蜂 蜜 袖 裾 訃 詣 詮 誰 諦 諧 謎 貌 貪 貼 賂 賭 踪 蹴 辣 遜 遡 那 酎 醒 采 釜 錦 錮 鍋 鍵 鎌 闇 阜 阪 隙 韓 頃 須 頓 頬 顎 餅 餌 駒 骸 鬱 鶴 鹿 麓 麺

Kanken 1.5 (pre-1)

Ở cấp độ này bạn cần học 848 chữ Kanji.

丑 丞 乃 之 乍 乎 也 云 亘 亙 些 亥 亦 亨 亮 什 仇 仔 伊 伍 伶 伽 佃 佑 佼 侃 侠 俄 俣 倖 倦 倭 倶 偲 傭 僑 僻 儘 儲 允 兇 兔 兜 其 冴 凋 凌 凧 凪 凰 凱 函 剃 劃 劉 劫 勿 匙 匝 匡 匪 卜 卦 卯 卿 厭 叉 叛 叡 叢 叩 只 叶 吃 吊 吋 吠 吻 吾 呆 呑 咳 哉 哨 哩 唖 啄 喋 喧 喬 喰 嘉 嘗 嘘 嘩 噂 噌 噛 噸 噺 嚢 圃 圭 坐 坤 坦 垢 埜 埠 埴 堰 堵 堺 塘 塙 塵 壕 壬 壺 夙 夷 奄 套 妓 妾 姐 姑 姥 姦 姪 姶 娃 娩 娼 婁 嬉 嬬 嬰 孜 孟 宋 宍 宏 宕 宥 寅 寓 寵 尖 尤 尭 屍 屑 屡 岨 岱 峨 峯 峻 嵩 嵯 嶋 嶺 巌 巳 巴 巷 巽 帖 幌 幡 庄 庇 庖 庚 庵 廏 廓 廚 廟 廠 廻 廿 弗 弘 弛 弼 彊 彦 彪 彬 徽 忽 怜 怯 恕 恢 恰 悉 悌 悶 惇 惚 惟 惣 惹 愈 慧 慾 憐 戊 戎 或 戟 托 扮 按 挺 挽 捌 捧 捲 捷 捺 掠 掩 掬 掴 掻 揃 揖 摸 摺 撒 撚 撞 撫 播 撰 擢 擾 攪 敦 斌 斐 斡 斧 斯 於 旭 昂 昌 昏 晃 晋 晒 晦 智 暢 曙 曝 曳 朋 朔 李 杏 杓 杖 杜 杢 杭 杵 杷 枇 柁 柊 柏 柑 柘 柚 柴 柾 栂 栖 栗 栴 桂 桐 桓 桔 桝 桶 梁 梓 梢 梧 梯 梱 梶 棉 棲 椀 椋 椙 椛 椴 椿 楊 楓 楚 楠 楢 楯 楳 榊 榎 榛 槌 槍 槙 槻 樋 樗 樟 樫 樵 樺 樽 橘 橡 橢 橿 檀 檎 檜 檮 櫓 櫛 欣 欽 歎 此 歪 殆 毅 毘 汀 汐 汝 汲 沌 沓 沫 洛 洩 洲 浩 浬 涌 涜 淀 淋 淘 淳 淵 渚 渠 渥 湊 湘 湛 溌 溜 溢 溯 漉 漑 漕 漣 澗 澱 濠 濡 濤 瀕 瀞 瀦 瀧 灌 灘 灸 灼 烏 烹 焔 焚 煉 煤 煽 燈 燐 燕 燦 燭 爺 爾 牌 牒 牝 牟 牡 牢 牽 犀 狐 狗 狛 狸 狼 狽 猪 猷 獅 玖 玲 珂 珊 珪 琉 琢 琳 琵 琶 瑚 瑛 瑞 瑳 瓜 瓢 甑 甜 甥 甫 畠 畢 畦 畷 疋 疏 疹 痔 癌 皐 盃 盈 瞥 矧 矩 砥 砦 砧 硯 硲 碇 碍 碓 碧 碩 磐 磯 礦 礪 祁 祇 祐 祷 禄 禎 禦 禰 禽 禾 禿 秤 秦 稀 稔 稗 稜 穆 穎 穣 穿 窄 窪 窺 竈 竣 竺 竿 笈 笠 笥 笹 筈 筏 筑 箔 箕 箪 箭 篇 篠 篦 簸 簾 籾 粁 粂 粍 粕 粟 粥 糊 糎 糞 糟 糠 紐 紗 紘 紬 絃 絢 綜 綬 綴 綾 緋 緬 縞 繋 繍 纂 纏 罫 翠 翫 翰 耀 而 耶 耽 聡 聯 聾 肇 肋 肱 肴 胡 胤 脆 腔 腿 膏 膿 臥 舘 舛 舜 舵 艮 芙 芥 芭 芹 苅 苑 苒 苓 苔 苧 苫 茄 茅 茜 茸 荊 荏 荻 莞 莫 莱 菅 菖 菟 菩 菰 菱 萄 萌 萩 萱 葎 葡 董 葦 葱 葵 葺 蒋 蒐 蒔 蒙 蒜 蒲 蒼 蓉 蓑 蓬 蓮 蔀 蔓 蔚 蔦 蔭 蕃 蕉 蕊 蕎 蕗 蕨 蕩 蕪 薗 薙 薩 薯 藁 藪 藷 蘇 蘭 虻 蚤 蛋 蛙 蛛 蛤 蛭 蛸 蛾 蜘 蝉 蝋 蝕 蝦 蝶 螺 蟹 蟻 蠅 蠣 衿 袈 袴 袷 裟 裡 裳 襖 覗 訊 訣 註 詑 詫 誹 誼 諏 諒 諜 諫 諺 謂 謬 讚 豎 豹 貰 賑 賤 贋 赫 趨 跨 蹄 蹟 躯 輔 輯 輿 轍 轟 轡 辰 辻 辿 迂 迄 迦 迺 逗 這 逢 逼 遁 遥 遼 邇 邑 郁 鄭 酉 酋 醇 醍 醐 醗 醤 釘 釦 釧 鈷 鉤 鉦 鉾 銚 鋒 鋤 鋪 鋲 鋸 錆 錐 錨 錫 鍍 鍔 鍬 鍾 鎔 鎗 鎚 鎧 鏑 鐙 鐸 鑓 閃 閏 閤 阿 陀 隈 隼 雀 雁 雛 雫 霞 靖 靭 鞄 鞍 鞘 鞠 鞭 韃 韭 頁 頗 頸 顛 飴 餐 餠 饗 馨 馳 馴 駁 駈 駕 駿 騨 髭 魁 魯 鮎 鮒 鮪 鮫 鮭 鯉 鯖 鯛 鰍 鰐 鰭 鰯 鰹 鰺 鰻 鱈 鱒 鱗 鳩 鳳 鳶 鴇 鴎 鴛 鴦 鴨 鴫 鴻 鵜 鵠 鵡 鵬 鶯 鷲 鷹 鷺 鸚 鹸 麒 麟 麹 麿 黍 黛 鼎 鼠 龍 龝

Kanken 1

Ở cấp độ này bạn cần học 3366 chữ Kanji.

丐 丕 丗 个 丱 丶 丿 乂 乕 乖 乘 乢 亂 亅 亊 于 亞 亟 亠 亢 亰 亳 亶 仂 仄 仆 仍 从 仗 仞 仟 仭 价 伉 伜 估 佇 佗 佚 佛 佝 佞 佩 佯 佰 佶 佻 來 侈 侏 侑 侖 侘 侫 侭 俎 俐 俑 俔 俘 俚 俛 俟 俤 俥 俯 俶 俾 倅 倆 倏 們 倔 倚 倡 倥 倨 倩 倪 倬 偃 假 偈 偐 偕 偖 做 偬 偸 傀 傅 傚 傳 傴 僂 僉 僊 僖 僞 僣 僥 僭 僮 僵 價 儁 儂 儉 儔 儕 儖 儚 儡 儷 儺 儻 儼 儿 兀 兌 兎 兒 兢 兩 兪 兮 冀 冂 冉 册 冏 冐 冑 冓 冕 冖 冢 冤 冦 冨 冩 冪 冫 冰 冱 冲 决 况 冽 凅 凉 凖 凛 凜 几 凩 凭 凵 凾 刄 刋 刎 刔 刧 刪 刮 刳 剄 剋 剌 剏 剔 剞 剩 剪 剱 剳 剴 剽 剿 劈 劍 劑 劒 劔 劬 劭 劵 劼 勁 勍 勒 勗 勞 勠 勣 勦 勳 勵 勸 勹 匆 匈 匍 匏 匐 匕 匚 匣 匯 匱 匳 匸 區 卅 卆 卉 卍 卞 卩 卮 卷 卻 厂 厖 厠 厥 厦 厨 厩 厮 厰 厶 參 叟 叨 叭 叮 叺 吁 吝 吩 听 吭 吮 吶 吼 吽 呀 呎 呟 呰 呱 呵 呶 呷 呻 咀 咄 咆 咋 咎 咏 咐 咒 咢 咤 咥 咨 咫 咬 咯 咸 咼 咾 哂 哄 哇 哈 哘 哢 哥 哦 哭 哮 哽 唏 唔 售 唳 唸 唹 啀 啅 啌 啖 啗 啜 啝 啣 啻 啼 啾 喀 喃 喇 喊 喘 喙 喞 喟 喨 單 嗄 嗇 嗔 嗚 嗜 嗟 嗤 嗷 嗹 嗽 嗾 嘔 嘖 嘛 嘯 嘴 嘶 嘸 噎 噐 噤 噪 噫 噬 嚀 嚆 嚊 嚏 嚔 嚠 嚥 嚮 嚴 嚶 嚼 囀 囁 囂 囃 囈 囎 囑 囓 囗 囘 囮 囹 囿 圀 圄 圈 圉 國 圍 圓 圖 團 圜 圦 圷 圸 圻 址 坎 坏 坡 坩 坿 垈 垉 垓 垠 垤 垪 垰 垳 埀 埃 埆 埒 埓 埔 埖 埣 堊 堋 堙 堝 堡 堯 堽 塋 塒 塢 塰 塲 塹 墅 墟 墫 墮 墸 墹 墺 墻 壅 壑 壓 壗 壘 壙 壜 壞 壟 壤 壥 壯 壷 壹 壻 壼 壽 夂 夊 夐 夘 夛 夥 夬 夭 夲 夸 夾 奎 奐 奕 奘 奚 奠 奢 奧 奩 奬 奸 妁 妍 妛 妝 妣 妲 姆 姙 姚 姜 姨 娉 娑 娚 娜 娟 娥 娵 娶 婀 婉 婢 婪 婬 媚 媼 媽 媾 嫂 嫋 嫐 嫖 嫗 嫣 嫦 嫩 嫺 嫻 嬋 嬌 嬖 嬪 嬲 嬶 嬾 孀 孃 孅 孑 孕 孚 孛 孥 孩 孰 孱 孳 孵 學 孺 宀 它 宦 宸 寃 寇 寉 寐 寔 寞 寢 寤 寥 實 寨 寫 寰 寳 寶 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 尸 尹 屁 屆 屎 屏 屐 屓 屠 屬 屮 屶 屹 岌 岑 岔 岫 岶 岷 岻 岼 岾 峅 峇 峙 峩 峪 峭 峺 峽 崋 崑 崔 崕 崗 崘 崙 崚 崛 崟 崢 嵋 嵌 嵎 嵒 嵜 嵬 嵳 嵶 嶂 嶄 嶇 嶌 嶐 嶝 嶢 嶬 嶮 嶷 嶼 嶽 巉 巍 巒 巓 巖 巛 巫 已 巵 帋 帑 帙 帚 帛 帶 帷 幀 幃 幄 幇 幎 幔 幗 幟 幢 幤 幵 并 幺 广 庠 廁 廂 廈 廐 廖 廛 廝 廡 廢 廣 廨 廩 廬 廰 廱 廳 廴 廸 廼 廾 弃 弉 弋 弌 弍 弑 弖 弩 弭 弯 弸 彁 彈 彌 彎 彑 彖 彗 彜 彝 彡 彭 彳 彷 彿 徂 徃 徇 很 徊 徑 徘 徙 從 徠 徨 徭 徼 忖 忝 忤 忰 忱 忸 忻 忿 怎 怏 怐 怕 怙 怛 怡 怦 怩 怫 怱 怺 恁 恂 恃 恆 恊 恍 恙 恚 恟 恠 恤 恪 恫 恬 恷 悁 悃 悄 悋 悍 悒 悖 悗 悚 悛 悧 悳 悴 悵 悸 悽 惆 惓 惘 惠 惡 惱 惴 惶 惷 惺 惻 愀 愃 愆 愍 愎 愕 愡 愧 愨 愬 愴 愼 愽 愾 愿 慂 慇 慊 慍 慓 慘 慙 慚 慝 慟 慥 慫 慯 慱 慳 慴 慵 慷 憇 憊 憑 憔 憖 憙 憚 憫 憮 憺 懃 懆 懈 應 懊 懋 懌 懍 懣 懦 懴 懶 懷 懺 懼 懽 懾 懿 戀 戈 戉 戌 戍 戔 戛 戝 戞 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扈 扎 扛 扞 扠 扣 扨 扼 找 抂 抃 抉 抒 抓 抔 抖 抛 抬 抻 拂 拆 拇 拈 拊 拌 拏 拑 拔 拗 拜 拮 拯 拱 拵 拿 挂 挈 挌 挧 挾 捍 捏 捐 捩 捫 捶 掀 掉 掎 掏 掖 掟 掣 掫 掵 掾 揀 揄 揆 揉 插 揣 揩 揶 搆 搏 搓 搖 搗 搜 搦 搨 搴 搶 摎 摧 摶 撈 撓 撕 撥 撩 撹 撻 撼 擂 擅 擇 擒 擔 擘 據 擠 擡 擣 擧 擯 擱 擲 擴 擶 擺 擽 攀 攅 攘 攜 攝 攣 攤 攫 攬 攴 攵 收 攷 攸 效 敍 敕 敖 敘 敝 敞 敲 數 斂 斃 斈 斛 斟 斫 斷 旁 旃 旄 旆 旌 旒 旙 旛 无 旡 旱 旻 昃 昊 昜 昴 昵 昶 昿 晁 晄 晉 晏 晝 晞 晟 晢 晤 晧 晨 晰 暃 暄 暈 暉 暎 暘 暝 暸 暹 暼 暾 曁 曄 曉 曚 曠 曦 曩 曰 曵 曷 曼 曾 會 朏 朖 朞 朦 朧 朮 朶 朷 朸 朿 杁 杆 杙 杞 杠 杣 杤 杪 杰 杲 杳 杼 枅 枉 枋 枌 枡 枦 枩 枳 枴 枷 枸 枹 柆 柎 柝 柞 柢 柤 柧 柩 柬 柮 柯 栞 栢 栩 栫 栲 桀 框 桍 桎 桙 档 桧 桴 桷 桾 桿 梃 梍 梏 梔 梛 條 梟 梠 梦 梭 梳 梵 梹 梺 梼 棆 棊 棍 棔 棕 棗 棘 棠 棡 棣 棧 棯 棹 椁 椄 椈 椌 椏 椒 椚 椡 椢 椣 椥 椦 椨 椪 椰 椶 椹 椽 楔 楕 楙 楜 楝 楞 楡 楪 楫 楮 楴 楸 楹 楾 榁 榑 榔 榕 榜 榠 榧 榮 榱 榲 榴 榻 榾 榿 槁 槃 槇 槊 槎 槐 槓 槝 槞 槧 槨 槫 槭 槲 槹 槿 樂 樅 樊 樌 樒 樓 樔 樛 樞 樢 樣 樮 樶 樸 橄 橇 橈 橙 橦 橲 橸 檄 檍 檐 檗 檠 檢 檣 檪 檬 檳 檸 檻 櫁 櫂 櫃 櫑 櫚 櫞 櫟 櫨 櫪 櫺 櫻 欅 權 欒 欖 欝 欟 欷 欸 欹 歃 歇 歉 歐 歔 歙 歛 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殃 殄 殍 殕 殘 殞 殤 殪 殫 殯 殱 殲 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟 毫 毬 毯 毳 氈 氓 气 氛 氣 氤 汕 汞 汢 汨 汪 汳 汾 沁 沂 沍 沐 沒 沚 沛 沮 沱 沺 沽 沾 泄 泅 泓 泗 泙 泛 泝 泪 泯 泱 洌 洒 洙 洟 洫 洳 洵 洶 洸 洽 浙 浚 浣 浤 浹 涅 涎 涓 涕 涛 涵 涸 淅 淆 淇 淌 淒 淕 淙 淞 淤 淦 淨 淪 淬 淮 淹 淺 渊 渕 渙 渝 渟 渣 渤 渫 渭 渮 游 渺 渾 湃 湍 湎 湟 湫 湮 湲 湶 溂 溏 溘 溟 溥 溪 溲 溷 溽 滂 滄 滉 滌 滓 滔 滕 滬 滯 滲 滷 滸 滾 滿 漓 漱 漲 漾 漿 潁 潅 潘 潛 潦 潭 潯 潴 潸 潺 潼 澀 澁 澂 澆 澎 澑 澡 澣 澤 澪 澳 澹 濂 濆 濔 濕 濘 濛 濟 濬 濮 濱 濳 濶 濺 濾 瀁 瀉 瀋 瀏 瀑 瀘 瀚 瀛 瀝 瀟 瀰 瀲 瀾 灑 灣 炒 炙 炬 炮 炯 炳 炸 烋 烙 烝 烟 烱 烽 焉 焙 焜 煌 煕 煖 煢 煥 煦 煬 熄 熈 熏 熔 熕 熙 熨 熬 熹 熾 燉 燎 燒 燔 燗 營 燠 燧 燬 燮 燵 燹 燻 燼 燿 爍 爐 爛 爨 爬 爭 爰 爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾 犁 犂 犇 犒 犖 犢 犧 犲 犹 狃 狄 狆 狎 狒 狠 狡 狢 狷 狹 猊 猖 猗 猜 猝 猥 猩 猯 猴 猾 獎 獏 獗 獨 獪 獰 獵 獸 獺 獻 玳 玻 珀 珈 珎 珞 珥 珮 珱 珸 琅 琥 琲 琺 琿 瑁 瑕 瑙 瑜 瑟 瑣 瑤 瑩 瑪 瑯 瑰 瑶 瑾 璋 璞 璢 瓊 瓏 瓔 瓠 瓣 瓧 瓩 瓮 瓰 瓱 瓲 瓷 瓸 甃 甄 甅 甌 甍 甎 甓 甕 甞 甦 甬 甸 甼 畄 畆 畉 畊 畋 畍 畚 畛 畤 畧 畩 畫 畭 畴 當 畸 疂 疆 疇 疉 疊 疔 疚 疝 疣 疥 疱 疳 疵 疸 疼 疽 痂 痃 痊 痍 痒 痙 痞 痣 痰 痲 痳 痺 痼 痾 痿 瘁 瘉 瘋 瘟 瘠 瘡 瘢 瘤 瘧 瘰 瘴 瘻 癆 癇 癈 癘 癜 癡 癢 癧 癨 癩 癪 癬 癰 癲 癶 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎 皓 皖 皙 皚 皰 皴 皷 皸 皹 皺 盂 盍 盒 盖 盜 盞 盡 盥 盧 盪 盻 眄 眇 眈 眛 眞 眤 眥 眦 眩 眷 眸 睇 睚 睛 睥 睨 睫 睹 睾 睿 瞋 瞎 瞑 瞞 瞠 瞰 瞶 瞹 瞻 瞼 瞽 瞿 矇 矍 矗 矚 矜 矣 矮 矼 砌 砒 砠 砺 砿 硅 硴 硼 碆 碌 碎 碕 碗 碚 碣 碪 碯 碵 碼 碾 磅 磆 磊 磋 磑 磔 磚 磧 磬 磴 磽 礇 礑 礒 礙 礫 礬 祀 祓 祕 祗 祚 祟 祠 祢 祺 祿 禀 禊 禝 禧 禪 禮 禳 禹 禺 秉 秕 秡 秣 秧 秬 稈 稍 稘 稙 稟 稠 稱 稷 稻 稾 穃 穉 穐 穗 穡 穢 穩 穰 穹 穽 窈 窕 窖 窗 窘 窩 窰 窶 窿 竃 竄 竅 竇 竊 竍 竏 竒 竓 竕 站 竚 竝 竟 竡 竢 竦 竪 竭 竰 竸 笂 笄 笆 笊 笋 笏 笘 笙 笞 笨 笳 笵 笶 筅 筌 筍 筐 筝 筥 筧 筬 筮 筰 筱 筴 筵 筺 箆 箍 箏 箒 箘 箙 箚 箜 箝 箟 箴 篁 篆 篋 篌 篏 篝 篥 篩 篭 篳 篶 篷 簀 簇 簍 簑 簒 簓 簔 簗 簟 簣 簧 簪 簫 簷 簽 籀 籃 籌 籏 籐 籔 籖 籘 籟 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粡 粢 粤 粨 粫 粭 粮 粱 粲 粳 粹 粽 糀 糂 糅 糒 糘 糜 糢 糯 糲 糴 糶 糺 紂 紆 紊 紕 紜 紮 紲 紵 紿 絅 絆 絋 絎 絏 絖 絛 絣 絨 絮 絲 絳 絽 綉 綏 經 綛 綟 綢 綣 綫 綮 綯 綰 綵 綸 綺 綽 緇 緕 緘 緜 緝 緞 緡 緤 緲 縅 縉 縊 縋 縒 縟 縡 縢 縣 縱 縲 縵 縷 縹 縺 縻 總 繃 繆 繖 繙 繚 繝 繞 繦 繧 繩 繪 繹 繻 繼 繽 繿 纃 纈 纉 續 纎 纐 纒 纓 纔 纖 纛 纜 缸 缺 罅 罌 罍 罎 罐 网 罔 罕 罘 罟 罠 罧 罨 罩 罸 罹 羂 羃 羆 羇 羈 羌 羔 羚 羝 羣 羮 羯 羲 羶 羸 羹 翅 翆 翊 翔 翕 翡 翦 翩 翳 翹 耄 耆 耋 耒 耘 耙 耜 耡 耨 耻 耿 聆 聊 聒 聘 聚 聟 聢 聨 聰 聲 聳 聶 聹 聽 聿 肄 肅 肆 肓 肚 肛 肬 肭 胄 胖 胙 胚 胛 胝 胥 胯 胱 胼 脉 脛 脣 脩 脯 脾 腆 腋 腑 腓 腟 腥 腦 腮 腱 腴 膀 膂 膃 膈 膊 膓 膕 膠 膣 膤 膩 膰 膵 膸 膺 膽 膾 臀 臂 臈 臉 臍 臑 臘 臙 臚 臟 臠 臧 臺 臻 臾 舁 舂 舅 與 舉 舊 舍 舐 舒 舖 舩 舫 舮 舳 舸 艀 艘 艙 艚 艝 艟 艢 艤 艨 艪 艫 艱 艷 艸 艾 芍 芒 芟 芦 芫 芬 芻 苙 苜 苞 苟 苡 苣 苳 苴 苹 苺 苻 范 茆 茉 茖 茗 茘 茣 茫 茯 茱 茲 茴 茵 茹 荀 荅 荐 荳 荵 荼 莅 莇 莉 莊 莎 莓 莖 莚 莟 莠 莢 莨 莪 莵 莽 菁 菎 菘 菠 菫 菲 菴 菷 菻 菽 萃 萇 萋 萍 萓 萠 萢 萪 萬 萵 萸 萼 葆 葢 葩 葫 葭 葮 葯 葷 葹 蒂 蒄 蒟 蒡 蒭 蒹 蒻 蒿 蓁 蓆 蓊 蓍 蓐 蓖 蓙 蓚 蓴 蓼 蓿 蔆 蔔 蔕 蔗 蔘 蔟 蔡 蔬 蕀 蕁 蕈 蕋 蕕 蕘 蕚 蕣 蕭 蕷 蕾 薀 薇 薈 薊 薐 薑 薔 薛 薜 薤 薨 薮 薹 薺 藉 藏 藐 藕 藜 藝 藥 藹 藺 藾 蘂 蘆 蘊 蘋 蘓 蘖 蘗 蘚 蘢 蘯 蘰 蘿 虍 虔 處 號 虧 虱 蚋 蚌 蚓 蚣 蚩 蚪 蚫 蚯 蚰 蚶 蛄 蛆 蛉 蛎 蛔 蛞 蛟 蛩 蛬 蛯 蛹 蛻 蜀 蜃 蜆 蜈 蜉 蜊 蜍 蜑 蜒 蜚 蜥 蜩 蜴 蜷 蜻 蜿 蝌 蝎 蝓 蝗 蝙 蝟 蝠 蝣 蝨 蝪 蝮 蝴 蝸 蝿 螂 螟 螢 螫 螯 螳 螻 螽 蟀 蟄 蟆 蟇 蟋 蟐 蟒 蟠 蟯 蟲 蟶 蟷 蟾 蠍 蠎 蠏 蠑 蠕 蠖 蠡 蠢 蠧 蠱 蠶 蠹 蠻 衂 衄 衍 衒 衙 衞 衢 衫 衲 衵 衽 衾 袁 袂 袍 袒 袗 袙 袞 袢 袤 袮 袰 袱 袵 袿 裃 裄 裔 裘 裙 裝 裨 裲 裴 裹 裼 褂 褄 褊 褌 褓 褝 褞 褥 褪 褫 褶 褸 褻 襁 襃 襄 襌 襍 襞 襠 襤 襦 襪 襭 襯 襴 襷 襾 覃 覈 覊 覓 覘 覡 覦 覩 覬 覯 覲 覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸 訌 訐 訖 訛 訝 訥 訶 詁 詆 詈 詒 詛 詢 詬 詭 詼 誂 誄 誅 誑 誚 誡 誣 誥 誦 誨 諂 諄 諌 諍 諚 諛 諞 諠 諡 諢 諤 諱 諳 諷 謇 謌 謐 謔 謖 謗 謚 謠 謦 謨 謫 謳 謾 譁 證 譌 譎 譏 譖 譚 譛 譟 譫 譬 譯 譱 譴 譽 讀 讃 變 讌 讎 讐 讒 讓 讖 讙 谺 谿 豁 豈 豌 豐 豕 豢 豫 豬 豸 豺 豼 貂 貅 貉 貊 貍 貎 貔 貘 貭 貮 貲 貳 貶 貽 賁 賈 賍 賎 賚 賣 賺 賻 賽 贄 贅 贇 贊 贍 贏 贐 贓 贔 贖 赧 赭 赱 赳 趁 趙 趺 趾 跂 跋 跌 跏 跖 跚 跛 跟 跣 跪 跫 跼 跿 踈 踉 踐 踝 踞 踟 踰 踴 踵 蹂 蹇 蹈 蹉 蹊 蹌 蹐 蹕 蹙 蹠 蹣 蹤 蹲 蹶 蹼 躁 躄 躅 躇 躊 躋 躑 躓 躔 躙 躡 躪 躬 躰 躱 躾 軅 軆 軈 軋 軛 軣 軫 軻 軼 軾 輅 輊 輌 輒 輓 輕 輙 輛 輜 輟 輦 輳 輹 輻 輾 轂 轅 轆 轉 轌 轎 轗 轜 轢 轣 轤 辜 辟 辧 辨 辭 辮 辯 辷 迚 迢 迥 迩 迪 迯 迴 迸 迹 逅 逋 逍 逎 逑 逕 逖 逞 逡 逧 逵 逶 逹 逾 遉 遏 遐 遑 遒 遖 遘 遙 遞 遨 遯 遲 遶 遽 邀 邁 邂 邃 邉 邊 邏 邨 邯 邱 邵 郛 郢 郤 鄂 鄒 鄙 鄰 鄲 酊 酖 酘 酣 酥 酩 酲 酳 醂 醉 醋 醢 醪 醫 醯 醴 醵 醺 釀 釁 釆 釉 釋 釐 釖 釛 釟 釡 釵 釶 釼 釿 鈎 鈑 鈔 鈕 鈞 鈩 鈬 鈿 鉅 鉈 鉉 鉋 鉐 鉗 鉚 鉞 銓 銕 銖 銛 銜 銷 銹 鋏 鋩 鋺 錏 錙 錚 錢 錣 錵 錺 錻 鍄 鍖 鍜 鍠 鍮 鍼 鎬 鎭 鎰 鎹 鏃 鏈 鏐 鏖 鏗 鏘 鏝 鏤 鏥 鏨 鐃 鐇 鐐 鐓 鐔 鐚 鐡 鐫 鐵 鐶 鐺 鑁 鑄 鑒 鑚 鑛 鑞 鑠 鑢 鑪 鑰 鑵 鑷 鑼 鑽 鑾 鑿 钁 閂 閇 閊 閔 閖 閘 閙 閠 閧 閨 閭 閹 閻 閼 閾 闃 闊 闌 闍 闔 闕 闖 關 闡 闢 闥 阡 阨 阮 阯 陂 陋 陌 陏 陜 陝 陞 陟 陦 陬 陲 陷 隋 隍 隕 隗 隘 隧 隨 險 隰 隱 隲 隴 隶 隸 隹 雉 雋 雍 雎 雕 雖 雙 雜 雹 霄 霆 霈 霍 霎 霏 霑 霓 霖 霙 霤 霪 霰 霸 霹 霽 霾 靂 靄 靆 靈 靉 靜 靠 靡 靤 靦 靨 靫 靱 靹 靺 靼 鞁 鞅 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞣 鞦 鞨 鞫 鞳 鞴 韆 韈 韋 韜 韮 韲 韵 韶 頌 頏 頚 頡 頤 頴 頷 頽 顆 顋 顏 顫 顯 顰 顱 顳 顴 颪 颯 颱 颶 飃 飄 飆 飜 飩 飫 飭 飮 餃 餉 餒 餔 餘 餝 餞 餡 餤 餬 餮 餽 餾 饂 饅 饉 饋 饌 饐 饑 饒 饕 馗 馘 馥 馭 馮 馼 駑 駘 駛 駝 駟 駢 駭 駮 駱 駲 駸 駻 騁 騅 騏 騙 騫 騷 騾 驀 驂 驃 驅 驍 驕 驗 驛 驟 驢 驤 驥 驩 驪 驫 骭 骰 骼 髀 髏 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髫 髮 髯 髱 髴 髷 髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 鬲 鬻 魃 魄 魍 魎 魏 魑 魘 魴 鮃 鮑 鮓 鮖 鮗 鮟 鮠 鮨 鮴 鮹 鯀 鯆 鯊 鯏 鯑 鯒 鯔 鯡 鯢 鯣 鯤 鯰 鯱 鯲 鯵 鰄 鰆 鰈 鰉 鰊 鰌 鰒 鰓 鰔 鰕 鰛 鰡 鰤 鰥 鰮 鰰 鰲 鰾 鱆 鱇 鱚 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳫 鳬 鳰 鴃 鴆 鴈 鴉 鴒 鴕 鴟 鴣 鴪 鴬 鴾 鴿 鵁 鵄 鵆 鵈 鵐 鵑 鵙 鵝 鵞 鵤 鵯 鵲 鵺 鶇 鶉 鶚 鶤 鶩 鶫 鶲 鶸 鶺 鶻 鷁 鷂 鷄 鷆 鷏 鷓 鷙 鷦 鷭 鷯 鷸 鷽 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈 麋 麌 麑 麕 麝 麥 麩 麪 麭 麸 麼 麾 黌 黎 黏 黐 黔 默 黜 黝 點 黠 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼 黽 鼇 鼈 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齋 齎 齏 齒 齔 齟 齠 齡 齣 齦 齧 齪 齬 齲 齶 齷 龕 龜 龠

Lời kết

Ngay cả một người bản ngữ tiếng Nhật cũng không dễ dàng đạt được cấp độ 1 trong bài kiểm tra năng lực Hán tự. Điều này thể hiện sự đỉnh cao của việc học sâu hơn về tiếng Nhật. Vì vậy, nếu bạn có ý định thử thách bản thân, hãy xem xét việc đăng ký tham gia kỳ thi.


Tham khảo

  1. 日本漢字能力検定– Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2023 ↩︎
  2. 漢検1級に受かった外国人 – Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2023 ↩︎

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

,