Tên gọi ĐVHC của Việt Nam

1 Article
1

Tập hợp các bài viết liệt kê các tên gọi tỉnh, thành phố và các phân cấp hành chính thấp hơn của Việt Nam bằng Tiếng Nhật.