Nếu như trong C/C++ chúng ta phải xây dựng 1 hàm để thực hiện việc này ( xem lại bài viết tại đây: Lập trình C/C++ – Đổi màu Console ), thì trong C# để đổi màu chữ của console rất dễ dàng.

Console.ForegroundColor = {{ Kiểu dữ liệu enum <<ConsoleColor>>}}

Đây là kiểu dữ liệu enum ConsoleColor, nó chứa những màu mà Console có thể thay đổi màu chữ được.

// Summary:
//   Specifies constants that define foreground and background colors for the console.
public enum ConsoleColor
{
   //
   // Summary:
   //   The color black.
   Black = 0,
   //
   // Summary:
   //   The color dark blue.
   DarkBlue = 1,
   //
   // Summary:
   //   The color dark green.
   DarkGreen = 2,
   //
   // Summary:
   //   The color dark cyan (dark blue-green).
   DarkCyan = 3,
   //
   // Summary:
   //   The color dark red.
   DarkRed = 4,
   //
   // Summary:
   //   The color dark magenta (dark purplish-red).
   DarkMagenta = 5,
   //
   // Summary:
   //   The color dark yellow (ochre).
   DarkYellow = 6,
   //
   // Summary:
   //   The color gray.
   Gray = 7,
   //
   // Summary:
   //   The color dark gray.
   DarkGray = 8,
   //
   // Summary:
   //   The color blue.
   Blue = 9,
   //
   // Summary:
   //   The color green.
   Green = 10,
   //
   // Summary:
   //   The color cyan (blue-green).
   Cyan = 11,
   //
   // Summary:
   //   The color red.
   Red = 12,
   //
   // Summary:
   //   The color magenta (purplish-red).
   Magenta = 13,
   //
   // Summary:
   //   The color yellow.
   Yellow = 14,
   //
   // Summary:
   //   The color white.
   White = 15
}

Ví dụ:

using System;

namespace Console_ChangeColor
{
  class MainClass
  {
    public static void Main()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
      Console.WriteLine("Day là dong chu co mau do");

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
      Console.WriteLine("Day la dong chu co mau vang");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ta sẽ có kết quả như sau:

Trong bài viết tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn những cách để tùy chỉnh console trong C# hay ho hơn như: thay đổi tiêu đề, kích thước console, thay đổi con trỏ chuột, dùng tiếng Việt trong console,….

Cảm ơn bạn đã xem bài viết, hãy để lại ý kiến của bạn để mình hoàn thiện hơn nhé!

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

,