Thay đổi tên Console App

string Console.Title { get; set; }

Ví dụ:

Console.Title = "Tùy chỉnh Console";

Cho phép Console có thể hiển thị và nhập các ký tự Unicode

Ký tự tiếng Việt nằm trong bảng mã Unicode nên việc này cũng cho phép mình hiển thị và nhập tiếng Việt, có thể xem ví dụ tham khảo ở cuối bài viết

// Cho phép hiển thị các ký tự Unicode
Console.OutputEncoding = UnicodeEncoding.Unicode;

// Cho phép nhập vào các ký tự Unicode
Console.InputEncoding = UnicodeEncoding.Unicode;

Lấy độ rộng và chiều cao tối đa của Console

int Console.LargestWindowWidth { get; }
int Console.LargestWindowHeight { get; }

Ví dụ:

int max_height = Console.LargestWindowHeight;
int max_width = Console.LargestWindowWidth;
 • Độ rộng tối đa là: 213
 • Chiều cao tối đa la: 50

Lấy giá trị hoặc thay đổi độ rộng và chiều cao của Console

Có 2 cách để thực hiện việc này:

Cách 1:

int Console.WindowWidth { get; set; }
int Console.WindowHeight { get; set; }

Ví dụ:

Console.WindowWidth = 120;
Console.WindowHeight = 30;

Cách 2:

void SetWindowSize(int width, int height);

Ví dụ:

Console.SetWindowSize(width: 100, height: 25);

Lưu ý: Đối với cả 2 cách trên, độ rộng thì có giá trị từ 1 đến 213, chiều cao có giá trị từ 1 đến 50. Nếu giá trị ngoài phạm vi thì sẽ báo lỗi.

Di chuyển con trỏ lệnh với 1 vị trí bất kỳ trong Console

void SetCursorPosition(int left, int top);

Ví dụ:

Console.SetCursorPosition(left: Console.WindowWidth / 2, top: 5);

Phát ra tiếng Beep trong Console

void Console.Beep();
void Console.Beep(int frequency, int duration);

Ví dụ:

Console.Beep();
Console.Beep(frequency: 1000, duration: 1000);

Lưu ý: Đối với phương thức có tham số, frequency có giá trị từ 37 đến 32767 ( đây là tần số âm thanh, tính bằng hertz ), duration là thời gian phát ra âm thanh ( tính bằng miliseconds ).

Xóa nội dùng có trên Console

void Console.Clear();

Ví dụ:

Console.Clear();

Ví dụ tham khảo

using System;
using System.Text;

namespace ConsoleApp_Demo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.SetWindowSize(width: 100, height: 25);

      Console.Title = "Tùy chỉnh Console";

      Console.OutputEncoding = UnicodeEncoding.Unicode;
      Console.InputEncoding = UnicodeEncoding.Unicode;

      int max_height = Console.LargestWindowHeight;
      int max_width = Console.LargestWindowWidth;

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;

      Console.WriteLine($"Độ rộng tối đa: {max_width} \nChiều cao tối đa: {max_height} \n");

      Console.WindowWidth = 120;
      Console.WindowHeight = 30;

      Console.SetCursorPosition(left: Console.WindowWidth / 2, top: 5);

      Console.Beep();
      Console.Beep(frequency: 1000, duration: 1000);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Đây là kết quả:

Bạn có thể xem lại bài viết hướng dẫn đổi màu Console C# tại đây: Lập trình C# – Đổi màu Console

Cảm ơn bạn đã xem bài viết, hãy để lại ý kiến của bạn để mình hoàn thiện hơn nhé!

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

,