Để bắt đầu mình sẽ tạo ra 1 class với mục đích demo như sau:

public class User 
{
  public string ID { get; set; }
  public string username { get; set; }
  public string email { get; set; }
  public string phoneNumber { get; set; }
  public string password { get; set; }
  public string salt { get; set; }
}

Với class User đã tạo ra ở trên, ta có 5 thuộc tính:

 • ID
 • username
 • email
 • phoneNumber
 • password
 • salt

Để chuyển thuộc tính về mảng hay dictionary thì cần:

using System.Reflection;

Chuyển các thuộc tính thành mảng

Từ 5 thuộc tính trên, ta sẽ chuyển về mảng 1 chiều ( kiểu string ) và giá trị của các thuộc tính tương ứng với thự tự các thuộc tính.

public static void Main()
{
 
	User user = new User 
  {
   ID = "23487",
   email = "[email protected]",
   password = "slfew39232nfi3fj435",
   phoneNumber = "0324709637",
   username = "phanxuanchanh",
   salt = "230923fjdslfj"
  }
 
  string[] arr = user.GetType()
        .GetProperties()
        .Select(prop =>
        {
          object value = prop.GetValue(obj, null);
          return value == null ? null : value.ToString();
        }).ToArray();
 
  for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
  {
   Console.WriteLine($"Index = {i} => Value: {arr[i]}");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình sẽ như sau:

 • Index = 0 => Value: 23487
 • Index = 1 => Value: phanxuanchanh
 • Index = 2 => Value: [email protected]
 • Index = 3 => Value: 0324709637
 • Index = 4 => Value: slfew39232nfi3fj435
 • Index = 5 => Value: 230923fjdslfj

Chuyển các thuộc tính thành kiểu Dictionary

Các thuộc tính sẽ được chuyển thành 1 Dictionary trong đó:

 • Key là tên của thuộc tính kiểu string
 • Value là giá trị của thuộc tính kiểu string
public static void Main()
{
 
	User user = new User
  {
   ID = "23487",
   username = "phanxuanchanh",
   email = "[email protected]",
   phoneNumber = "0324709637",
   password = "slfew39232nfi3fj435",
   salt = "230923fjdslfj"
  }
 
   Dictionary<string, string> dict = obj.GetType()
     .GetProperties(BindingFlags.Instance | BindingFlags.Public)
     .ToDictionary(
       prop => prop.Name,
       prop => (prop.GetValue(obj, null) == null) 
    	       ? null 
           : prop.GetValue(obj, null).ToString()
     );
 
   foreach(KeyValuePair<string, string> pair in dict){
     Console.WriteLine($"Key: {pair.Key} ==> Value: {pair.Value}");
   }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình sẽ như sau:

 • Key: ID ==> Value: 23487
 • Key: username ==> Value: phanxuanchanh
 • Key: email ==> Value: [email protected]
 • Key: phoneNumber ==> Value: 0324709637
 • Key: password ==> Value: slfew39232nfi3fj435
 • Key: salt ==> Value: 230923fjdslfj

Xây dựng lớp tổng quát

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection;
namespace Common.ReflectionExtension
{
  public class ReflectionExtension<T>
  {
    public static string[] ToArray(T obj)
    {
      string[] arr = obj.GetType()
        .GetProperties()
        .Select(prop =>
        {
          object value = prop.GetValue(obj, null);
          return value == null ? null : value.ToString();
        }).ToArray();
      return arr;
    }
    public static Dictionary<string, string> ToDictionary(T obj)
    {
      Dictionary<string, string> dict = obj.GetType()
        .GetProperties(BindingFlags.Instance | BindingFlags.Public)
        .ToDictionary(
          prop => prop.Name,
          prop => (prop.GetValue(obj, null) == null) 
              ? null 
              : prop.GetValue(obj, null).ToString());
      return dict;
    }
  }
}