Hàm cắt chuỗi

char* substr(char* str, int start, int end) {
  if (start < 0 || end >strlen(str) - 1 || start > end)
    return nullptr;
  char* newStr = (char*)malloc(((end - start) + 2) * sizeof(char));
  int count = 0;
  for (int i = start; i <= end; i++) {
    newStr[count] = str[i];
    count++;
  }
  newStr[count] = '\0';
  return newStr;
}

Hàm xóa ký tự ở cuối chuỗi

char* trim_end(char* str, char c){
 if(str == nullptr)
  return nullptr;
 char check = str[strlen(str) - 1];
 if(check == c)
  str[strlen(str) - 1] = '\0';
 return str;
}

Bài viết này vẫn đang trong quá trình hoàn thành

Được phân loại:

Được gắn thẻ: