Để lấy thông tin bộ nhớ RAM mà chương trình đã sử dụng, ta làm như đoạn code bên dưới:

Process process = Process.GetCurrentProcess();
long memory = process.PrivateMemorySize64;

Thuộc tính PrivateMemorySize64 sẽ trả về kiểu long, nó là giá trị bộ nhớ RAM mà chương trình đã sử dụng ( tính bằng byte )

Xây dựng class lấy thông tin RAM đã sử dụng và chuyển đổi giá trị theo các đơn vị tính khác nhau
public class SysInfo
  {
    public enum MemorySizeInfo { Byte, KB, MB, GB };

    public double GetMemoryUsed(MemorySizeInfo memorySizeInfo = MemorySizeInfo.MB)
    {
      Process process = Process.GetCurrentProcess();
      long memory = process.PrivateMemorySize64;
      process.Dispose();
      process = null;
      if (memorySizeInfo == MemorySizeInfo.Byte)
        return memory;
      else if (memorySizeInfo == MemorySizeInfo.KB)
        return memory / (double)1024;
      else if (memorySizeInfo == MemorySizeInfo.MB)
        return memory / (double)(1024 * 1024);
      else
        return memory / (double)(1024 * 1024 * 1024);
    }
  }

Ví dụ cách sử dụng:

class Program 
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
    Console.WriteLine(
      "Bộ nhớ RAM mà chương trình này đã sử dụng:" +
      $" {new SysInfo().GetMemoryUsed(SysInfo.MemorySizeInfo.MB)} MB"
    );
    Console.ReadKey();
  }
}

Kết quả sẽ hiện thị như hình bên dưới:

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết, hãy để lại bình luận góp ý cho mình nhé!

Được phân loại: