Dưới đây là đoạn code chuyển chuỗi có dạng “dd/MM/yyyy” (ví dụ: 18/04/2021) về kiểu Calendar.

Các bạn tìm hiểu thêm về SimpleDateFormat tại đây nhé: SimpleDateFormat (Java Platform SE 7).

private Calendar StringToCalendar(String input) throws ParseException{
  Calendar calendar = Calendar.getInstance();
  SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy", Locale.ENGLISH);
  calendar.setTime(simpleDateFormat.parse(input));
  return calendar;
}

Được phân loại:

Được gắn thẻ: