Lập trình Java – Chuyển chuỗi thành kiểu Calendar

Rate this post

Dưới đây là đoạn code chuyển chuỗi có dạng “dd/MM/yyyy” ( ví dụ: 18/04/2021 ) về kiểu Calendar.

Các bạn tìm hiểu thêm về SimpleDateFormat tại đây nhé: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html

 
private Calendar StringToCalendar(String input) throws ParseException{
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy", Locale.ENGLISH);
    calendar.setTime(simpleDateFormat.parse(input));
    return calendar;
}

Hits: 2

Leave a Reply