Các bạn dùng đoạn code bên dưới đế lấy IP.

private string GetIPAddress()
{
 string IPAddress = string.Empty;
 IPHostEntry Host = default(IPHostEntry);
 string Hostname = null;
 Hostname = System.Environment.MachineName;
 Host = Dns.GetHostEntry(Hostname);
 foreach (IPAddress IP in Host.AddressList)
 {
  if (IP.AddressFamily == System.Net.Sockets.AddressFamily.InterNetwork)
  {
   IPAddress = Convert.ToString(IP);
  }
 }
 return IPAddress;
}

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết, hãy để lại bình luận góp ý cho mình nhé!

Được gắn thẻ: