Giới từ “in”

Giới từ “in” sẽ đi với những danh từ chỉ không gian ba chiều.

Ví dụ:

  • In a room.
  • In a box.
  • In a country.

Giới từ “on”

Giới từ “on” sẽ đi với những danh từ chỉ mặt phẳng.

Ví dụ:

  • On the floor.
  • On the road.
  • On the table.

Được phân loại: