Lập trình C# – Kiểm tra chuỗi có phải là Unicode hay không?

Rate this post

Để kiểm tra chuỗi có phải là Unicode, đơn giản chỉ cần so Encoding.ASCII.GetByteCount(input) với Encoding.UTF8.GetByteCount(input). Nếu khác nhau thì là Unicode, ngược lại thì không.

using System.Text;

namespace Test.String
{
public class StringExtension
  {
    public static bool IsUnicode(string input)
    {
      return Encoding.ASCII.GetByteCount(input) != Encoding.UTF8.GetByteCount(input);
    }
	}
}

Hits: 60

Leave a Reply