Để kiểm tra chuỗi có phải là Unicode, đơn giản chỉ cần so Encoding.ASCII.GetByteCount(input) với Encoding.UTF8.GetByteCount(input). Nếu khác nhau thì là Unicode, ngược lại thì không.

using System.Text;

namespace Test.String
{
public class StringExtension
  {
    public static bool IsUnicode(string input)
    {
      return Encoding.ASCII.GetByteCount(input) != Encoding.UTF8.GetByteCount(input);
    }
	}
}

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

,