Tiếp nối chuỗi bài về chủ đề UUID trong lập trình, thì đây sẽ là bài viết chia sẻ cách để tạo UUID đối với ngôn ngữ Javascript.

Tuy nhiên, trước khi vào vấn đề chính, nếu bạn cần đọc về lý thuyết của UUID thì có thể xem lại bài viết “Tạo UUID trong C#” tại mục Các bài viết liên quan nhé.

Cách tạo UUID trong Javascript

– Đoạn code tạo UUID như sau:

function generateUUID() { // Public Domain/MIT
  var d = new Date().getTime();//Timestamp
  var d2 = ((typeof performance !== 'undefined') && performance.now && (performance.now()*1000)) || 0;//Time in microseconds since page-load or 0 if unsupported
  return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
    var r = Math.random() * 16;//random number between 0 and 16
    if(d > 0){//Use timestamp until depleted
      r = (d + r)%16 | 0;
      d = Math.floor(d/16);
    } else {//Use microseconds since page-load if supported
      r = (d2 + r)%16 | 0;
      d2 = Math.floor(d2/16);
    }
    return (c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8)).toString(16);
  });
}

Để xem thêm những cách tạo UUID khác trong Javascript, bạn có tham khảo thêm tại đây: How do I create a GUID / UUID?.

– Kết quả khi chạy đoạn code này:

tạo UUID trong Javascript
Kết quả chạy đoạn code trên của Inspect (F12) của Chrome.

Các bài viết liên quan

Danh sách bài viết về về chủ đề UUID trong lập trình:

Bạn có thế đọc thêm các bài viết về chủ đề CNTT tại đây nhé: Công nghệ thông tin.

Lời kết

Là một bài viết trong chuỗi bài về chủ đề UUID, tiếp nối bài viết chia sẻ cách tạo UUID trong C# thì bài viết này, đã chia sẻ tiếp cách để tạo ra một chuỗi định danh UUID (GIUD) trong ngôn ngữ lập trình Javascript. Chủ đề về UUID trong lập trình sẽ còn được đề cập ở nhiều bài viết khác, vì vậy nếu bạn quan tâm thì hãy nhớ theo dõi nhé!

Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này, nếu bạn có vấn đề cần giải đáp, hãy liên hệ với mình nhé!

Rate this post

Hits: 90

Categorized in:

Tagged in:

,