Bài viết này, mình sẽ chỉ ra một điểm thú vị nho nhỏ giữa hai từ “kaidan” 階段 (かいだん) và “dankai” 段階 (だんかい) trong mối tương quan giữa tiếng Nhật và tiếng Việt. Hãy chú ý vào phiên âm Hán-Việt và nghĩa tiếng Việt nhé.

Điểm thú vị

かいだん có phiên âm Hán-Việt là giai đoạn, tuy nhiên nghĩa tiếng Việt là cầu thang.

だんかい có phiên âm Hán-Việt là đoạn giai, nhưng nó có nghĩa tiếng Việt là giai đoạn.

Một số từ vựng liên quan tới かいだん

  • かいだんしつ – phòng thang bộ
  • かいだんした – gầm cầu thang
  • かいだんきょうしつ – phòng học có nền cao dần về phía sau
  • かいだんかんすう – hàm bậc thang; hàm bước
  • せんかいだん – cầu thang xoắn ốc

Một sô từ vựng liên quan tới だんかい

  • だんかい – nhiều giai đoạn
  • ぜんだんかい – giai đoạn đầu
  • ぜんだんかい – tất cả giai đoạn
  • げんだんかい – giai đoạn hiện tại; giai đoạn hiện thời
  • けんだんかい – giai đoạn thử nghiệm; các bước kiểm tra

Được phân loại:

Được gắn thẻ: