Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, việc quản lý thông tin đồ án, khóa luận trở nên vô cùng quan trọng và cần thiết đối với các trường đại học và cao đẳng. Do đó, đây được đánh giá là một đề tài có tính thực tiễn. Và cũng từ lý do trên mà đề tài này được chọn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Mình và các thành viên trong nhóm đã hoàn thành và giờ đây đã đồng thuận chia sẻ source code web quản lý khóa luận cho những ai đang quan tâm.

Source code phù hợp tham khảo cho quá trình học tập, bài tập hoặc đồ án.

Thông tin về source code web quản lý khóa luận

 • Ngôn ngữ lập trình: C# (ASP.NET Core 6.0).
 • Mô hình MVC
 • Design Pattern: Repository
 • Entity Framework
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server.
 • Giao diện sử dụng Bootstrap.
 • Gửi email bằng SMTP.

Mô tả tính năng

Trong project có những chức năng như sau:

Chung

 • Đăng nhập.
 • Tạo mới mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu.
 • Cập nhật thông tin cá nhân.

Quản trị hệ thống

 • Chức năng sao lưu cơ sở dữ liệu.
 • Chức năng phục hồi cơ sở dữ liệu.
 • Phân quyền động theo nhóm quyền, với từng nhóm quyền sẽ được gán những chức năng nhất định. Có thể thêm mới các nhóm quyền và các chức năng được gán của từng nhóm quyền có thể thay đổi được.
 • Quản trị người dùng: Danh sách người dùng, gán và thu hồi nhóm quyền của người dùng.

Trưởng khoa

 • Xét duyệt, từ chối các đề tài do giảng viên thêm.
 • Công bố đề tài cho sinh viên đăng ký.
 • Phân công giảng viên hướng dẫn (chọn giảng viên ra đề tài làm giảng viên hướng dẫn, hoặc cũng có thể một giảng viên khác)
 • Phân công giảng viên phản biện cho đề tài.
 • Thêm hội đồng và các tiểu ban và phân công thành viên, đề tài của tiểu ban.
 • Quản lý các danh mục như: lớp, chuyên ngành, sinh viên, giảng viên, chủ đề khóa luận,…

Giảng viên

 • Thêm mới các đề tài.
 • Chỉnh sửa các đề tài (khi đề tài bị từ chối xét duyệt và cần chỉnh sửa lại).
 • Danh sách đề tải (do giảng viên thêm).

Giảng viên hướng dẫn

 • Danh sách đề tài cần được hướng dẫn
 • Xem tiến độ đề tài, cho nhận xét cho tiến độ từng tuần
 • Cho điểm hướng dẫn cho nhóm đề tài.

Giảng viên phản biện

 • Danh sách đề tài cần được phản biện
 • Cho điểm phản biện cho nhóm đề tài.

Thành viên tiểu ban

 • Xem danh sách các tiểu ban (được phân công).

Trưởng tiểu ban

 • Cho điểm hội đồng cho nhóm sinh viên thực hiện đề tài.

Sinh viên

 • Danh sách đề tài đang được công bố
 • Xem chi tiết đề tài (sẽ hiện kết quả nếu đã hoàn tất).
 • Chọn và đăng ký đề tài (một sinh viên đại diện đăng ký).
 • Xem danh sách nhóm đề tài (sẽ có nhiều hơn 1 nếu đã từng làm nhưng bị rớt).
 • Xem và cập nhật tiến độ.
 • Nộp đề tài.

Truy cập tài nguyên

 • Mức giá: 2.500.000 VNĐ
 • Phí hỗ trợ cài đặt: 200.000 VNĐ

Vui lòng liên hệ để trao đổi để hoàn tất quá trình mua mã nguồn.

Hình ảnh

Chung

Giao diện trang đăng nhập cho giảng viên.
Giao diện trang tạo mật khẩu mới.

Quản trị hệ thống

Sao lưu cơ sở dữ liệu (quản trị hệ thống thực hiện).
Xem lịch sử sao lưu cơ sở dữ liệu (quản trị hệ thống thực hiện).
Quản lý các nhóm quyền và các chức năng của nhóm quyền (quản trị hệ thống thực hiện).
Gán và thu hồi quyền của người dùng (quản trị hệ thống thực hiện).

Trưởng khoa

source code web quản lý khóa luận
Danh mục chủ để khóa luận (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Quản lý danh sách các hội đồng chấm khóa luận (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Quản lý danh sách các tiểu ban chấm khóa luận (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Phân công thành viên, thêm đề tài vào tiểu ban (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Quản lý danh sách đề tài đang chờ xét duyệt (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Chức năng xét duyệt đề tài (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Quản lý danh sách đề tài đã được duyệt (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Phân công giảng viên hướng dẫn cho đề tài (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Quản lý danh sách đề tài đang công bố cho sinh viên đăng ký (trưởng khoa thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Phân công giảng viên phản biện cho đề tài (trưởng khoa thực hiện).

Giảng viên

source code web quản lý khóa luận
Chức năng thêm mới đề tài (giảng viên thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Danh sách sinh viên cần được hướng dẫn (giảng viên hướng dẫn thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Quản lý tiến độ thực hiện của nhóm đề tài (giảng viên hướng dẫn thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Phiếu đánh giá cho điểm hướng dẫn (giảng viên hướng dẫn thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Danh sách sinh viên cần được phản biện (giảng viên phản biện thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Phiếu đánh giá cho điểm phản biện (giảng viên phản biện thực hiện).
Cho điểm hội đồng nhóm đề tài (giảng viên với vai trò là trưởng tiểu ban sẽ thực hiện).

Sinh viên

source code web quản lý khóa luận
Danh sách đề tài để sinh viên đăng ký (sinh viên thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Đăng ký đề tài đã chọn (sinh viên thực hiện).
Đề tài đã đăng ký (sinh viên với vai trò là trưởng nhóm).
Đề tài đẵ được mời tham gia (sinh viên là thành viên được mời).
source code web quản lý khóa luận
Cập nhật tiến độ cho đề tài mà nhóm đang thực hiện (sinh viên với vai trò là nhóm trưởng sẽ thực hiện).
source code web quản lý khóa luận
Nộp đề tài khóa luận (sinh viên với vai trò là nhóm trưởng sẽ thực hiện).

Các bài viết liên quan

Danh sách bài viết về chia sẻ mã nguồn C#:

Bạn có thể đọc thêm các bài viết về chủ đề CNTT tại đây nhé: Công nghệ thông tin.

Lời kết

Mình mong rằng bài viết này sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho những bạn đang học lập trình, tuy rằng nó không miễn phí :))). Source code web quản lý khóa luận mà mình chia sẻ sẽ còn nhiều thiếu sót, do đó mình sẽ luôn tiếp nhận những ý kiến góp ý được gửi đến.

Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này!

Được phân loại:

Được gắn thẻ:

, ,